Rykkerskrivelse

KRARUP INKASSO modtager sagerne med de dårlige betalere, og de bliver gennemgået for at se, om grundlaget er til stede før, at vi sender sagen til inkasso.
 
Flere af sagerne vil sandsynligvis kunne sendes direkte til en inkasso, mens andre kræver afsendelse af endnu en rykker. Hvis debitor er flyttet, hjælper KRARUP INKASSO med at lokalisere dem.
 
KRARUP INKASSO gennemgår sagerne kvit og frit, og  hjælper dig ligeledes med at gennemgå eventuelle rykkerskrivelser, så de opfylder lovkravene.
 
For at vi kan tage en fordring til inkasso skal der være sendt et brev til skyldner om, at "Såfremt beløbet ikke betales inden ti dage fra dato, vil sagen overgå til inkasso, hvorved yderligere omkostninger påløber". 
 
 
 

Inkassoskrivelse

Efter en gennemgang af de pågældende sager udarbejder KRARUP INKASSO et inkassobrev til debitor.
 
Brevet vil indeholde din hovedstol - det tilgodehavende beløb - samt et beløb for det samlede antal rykkergebyrer, debitor er blevet tilsendt.
 
Derudover indeholder inkassobrevet de af KRARUP INKASSOs tillagte inkassoomkostninger, der udregnes på baggrund af skyldens størrelse.
 
Forud for inkassobrevets forfaldsdato foretager KRARUP INKASSO også et telefonopkald til debitor for at sikre en proces for begge parter.
 
Hvis skyldner har gjort indsigelse mod kravet, må vi som udgangspunkt ikke tage kravet til inkasso, medmindre du har forholdt dig til skyldners indsigelse. 

Indfrielse

Størstedelen (cirka 70 procent) af debitorer betaler inden for inkassobrevets angivne betalingsfrist.
 
Når debitor har betalt, får KRARUP Inkassos kunder hovedstol + beløb for afsendte rykkere udbetalt. KRARUP Inkassos betaling udgør de tillagte inkassoomkostninger samt gebyrer.
 
Betaler skyldner ikke, har vi mulighed for efter nærmere aftale og honorering at indberette til Debitorregisteret for at advare andre. 

Fogedretten

Såfremt debitorer ikke betaler, er det op til dig om sagen skal i fogedretten, eller om vi skal arbejde på at indgå et frivilligt forlig med debitor.
 
Det koster en retsafgift på 700 kroner - afhængig af sagen størrelse - at sende en sag i fogedretten, hvortil vi her vil opkræve et salær.
 
Det vil altid være genstand for individuel bedømmelse, hvordan en sag skal håndteres, og om en sag skal sendes i fogedretten. Vi tager føringen under din instruks, på baggrund af grundig vejledning om de økonomiske og tidsmæssige aspekter.